emrullah

Doç. Dr. Emruhan YALÇIN
Bölüm Başkanı

Siyaset Bilimi, karmaşık siyasal yaşamın kavramsal alt yapısı ile bu sürecin nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkileri inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. Siyaset Bilimi, ontolojik yapısı gereği diğer sosyal bilim dallarıyla da çok yakından ilişkili olup, incelediği olay ve olguları tanımlamada, çözümlemede ve yorumlamada felsefe, tarih, kamu yönetimi, antropoloji, ekonomi, sosyoloji gibi sosyal bilim dallarının veri, sonuç ve metodolojilerinden yararlanır.

Uluslar arası İlişkiler ise siyaset biliminin belirlediği teoriler ve metodolojiler çerçevesinde normatif bağlamda var olan uluslar arasındaki ilişkileri tarihsel perspektif içinde nedenleri ve sonuçları ile inceleyen bir sosyal bilim dalıdır.

Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümünde, öğrenci, normatif bilimlerin bakış açısıyla belirlenen metodoloji çerçevesinde olay ve olguları tanımlayıp, analiz edebilecek şekilde düşünebilmesi için gerekli olan alt yapıyla donanır. Söz konusu alt yapıdan kasıt, olay ve olguyu önce tanımlayıp, o tanım çerçevesinde parçadan bütüne doğru düşünebilme becerisi ifade edilmektedir.